Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการกงสุล > การรับรองเอกสาร
การยื่นขอรับรองเอกสาร ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
2013-05-24

1. เอกสารต้องผ่านการรับรองประทับตราจากกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศไทย

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับรองเอกสาร 1 ชุด

3. เอกสารที่จะยื่นขอรับรองตัวจริง พร้อมสำเนา ( ฉบับภาษาอังกฤษ และ ฉบับภาษาไทย ถ้าหากมีฉบับภาษาจีนแนบประกอบด้วยจะดีเป็นอย่างยิ่ง )

4. หนังสือเดินทางของผู้ยื่นขอที่มีอายุใช้งานได้ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอ ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. กรณีที่มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นขอรับรองเอกสารแทน ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ (ภาษา

อังกฤษหรือภาษาจีน) บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ตัวจริงพร้อมสำเนาของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจยื่นแทน

6. ถ้าหากเอกสารมีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายประเทศจีน เจ้าหน้าที่กงสุลมีอำนาจปฏิเสธการรับรอง

เอกสารนั้น

ค่าธรรมเนียม และ ระยะเวลาดำเนินการ

เอกสารรับรอง ประเภทบุคคลธรรมดา

( ระยะเวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ) ฉบับละ 700 บาท

( ระยะเวลาดำเนินการ 2 - 3 วันทำการ ) ฉบับละ 1,500 บาท ( เพิ่มค่าด่วน 800 บาท )

( ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ ) ฉบับละ 1,900 บาท ( เพิ่มค่าด่วน 1,200 บาท )

เอกสารรับรอง ประเภทนิติบุคคล

( ระยะเวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ) ฉบับละ 1,400 บาท

( ระยะเวลาดำเนินการ 2 - 3 วันทำการ ) ฉบับละ 2,200 บาท ( เพิ่มค่าด่วน 800 บาท )

( ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ ) ฉบับละ 2,600 บาท ( เพิ่มค่าด่วน 1,200 บาท )

วิธีการชำระเงิน

ชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย “ สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ” หรือ

“ สถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย ”

Suggest To A Friend
  Print