Home > Rolling News Report
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมกรุงเทพ แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์ประเทศจีน
2017/12/09

  วันที่ 8 ธันวาคม เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมกรุงเทพ แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน นาย จาง เจี๋ย นักวิทยาศาสตร์และรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นตัวแทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย นายชาลี ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางด้านวิจัย บริษัท และสื่อมวลชนกว่า 400 คนเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้ขึ้นกล่าวและผู้มีเกียรติท่านอื่นเปิดศูนย์ร่วมกัน

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยน กล่าวว่าการสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลายเป็นเสาค้ำจุนเชิงยุทธศาสตร์ของพลังการผลิตและพลังกำลังประเทศของทุกประเทศในโลก เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้าของโลก นาย สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวในที่ประชุมสมัชชา 19 ว่า การสร้างนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดของการพัฒนา วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า ชนชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ประเทศชาติก็จะมีความเข้มแข็งด้วย ประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นายกรัฐมนตรีประยุทธ์และรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของชาติ จึงได้เสนอยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ดิจิตอลไทยแลนด์ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น ทั้งจีนและไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา อยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนา ต่างเผชิญกับความท้าทายที่จะยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุภาวะทันสมัยร่วมกัน การขยายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับความท้าทายของการพัฒนา ประเทศไทยเป็นประเทศและช่องทางสำคัญที่จีนแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาค พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมกรุงเทพแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์เป็นปฏิบัติการสำคัญต่อข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นสัญญาลักษณะของความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจีน-ไทยได้เข้าสู่การเดินทางบนเส้นทางใหม่แห่งนวัตกรรม

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์เน้นย้ำว่าประเทศจีนดำเนินนโยบายการต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านที่ให้การสนิทชิดเชื้อเสมือนญาติ มีความจริงใจ เอื้อประโยชน์แก่กันและกันและยอมรับซึ่งกันและกัน มุ่งมั่นผลักดันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ที่มีเคารพซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค ความเป็นธรรม ความร่วมมือและวิน วิน ผลักดันการสร้างประชาคมร่วมชะตาของมนุษยชาติ ฝ่ายจีนยินดีที่จะประสานนโยบายทางด้านสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลักดันความร่วมมือในสาขาสำคัญ ศึกษาและพัฒนาโครงการสำคัญที่สอดคล้องความต้องการของการพัฒนาของประเทศไทย เพื่อยกระดับความร่วมมือทางด้านการสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เอกอัครราชทูตหลู่ย์แสดงความยินดีกับการตั้งศูนย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์จะแสดงบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางด้านการสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างจีน-ไทยตลอดจนจีน-อาเซียน เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอย่างแท้จริง

  รัฐมนตรีสุวิทย์แสดงความยินดีกับการเปิดศูนย์โดยกล่าวว่าพระบรมวงศานุวงศ์และรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับจีน เชื่อมั่นว่าภายใต้การสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 จะประสบความก้าวหน้า ฝ่ายไทยชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เป็นประจักษ์แก่ชาวโลก ยินดีขยายความร่วมมือทางด้านการสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีน เสริมสร้างการประสานความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภายใต้กรอบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางบนพื้นฐานความร่วมมือที่ดีระหว่างไทย-จีน

  รองผู้อำนวยการ จาง เจี๋ยกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญตามหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางแสดงบทบาทสำคัญที่เป็นศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรมในชาติสมาชิกอาเซียน เพื่อตอบรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง สถาบันวิทยาศาสตร์จีนได้ริเริ่มการใช้แผนปฏิบัติการร่วมสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานตัวแทนประจำต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือและถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ไม่แสวงหากำไร และเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือนวัตกรรมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมกรุงเทพจะนำพาบริษัทนวัตกรรมจีนเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลักดันการสร้างประชาคมนวัตกรรมจีน-อาเซียน ปี 2018 เป็นปีแห่งนวัตกรรมจีน-อาเซียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือเต็มกำลังระหว่างจีน-จีน ศูนย์ฯกรุงเทพจะพัฒนาเป็นศูนย์ความร่วมมือที่มีความเป็นเลิศระดับโลกที่เป็นวิน วิน และชัยชนะร่วมกัน

  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดศูนย์ เอกอัครราชทูตหลู่ย์ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ เช่น สำนักข่าวซินหัว สถานีโทรทัศน์กลางจีน สถานีโทรทัศน์ TNN สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้แนะนำสถานภาพ ลักษณะพิเศษและสาขาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างจีน-ไทยในอนาคต และเน้นย้ำถึงโอกาสของความร่วมมือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีน-ไทยเชิงประวัติศาสตร์มาจากการประชุมสมัชชาฯ 19

Suggest To A Friend:   
Print