Home > Rolling News Report
H.E.LYU JIAN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สถาบันขงจื่อทวีปเอเชียในหัวข้อเรื่อง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง "
2017/09/12

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 H.E.LYU JIAN ได้เข้าร่วม การประชุมใหญ่สถาบันขงจื่อทวีปเอเชียในหัวข้อเรื่อง"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" พร้อมกล่าวปาถกฐาที่กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้จัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ตัวแทนสถาบันขงจื่อจาก 30 ประเทศตาม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"ในทวีปเอเชียรวม 77 สถาบัน ตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันข่งจื่อฝ่ายจีนและตัวแทนองค์กรธุรกิจของจีนที่อยู่ในประเทศไทยรวม 260 กว่าคน ส่วนแขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากคณะกรรมการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การและผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

H.E.LYU JIAN ได้กล่าวต้อนรับตัวแทนจากสถาบันขงจื่อต่างๆในโอกาศที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในประเทศไทย และกล่าวชื่นชมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีว่าพระองค์ทรงพยายามขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยและทรงเอาพระทัยใส่ในการพัฒนาของสถาบันขงจื่อ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ท่านทูตยังได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อตลอดเวลา และชื่นชมประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจในการเรียนภาษาจีน สถาบันขงจื่อไม่เพียงแต่ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนและมีความเข้าใจวัฒนธรรมจีนให้แก่ประเทศต่างๆตาม"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"เท่านั้น หากแต่ยังมีส่วนช่วยผลักดันการสร้างสรรค์"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น และพร้อมร่วมกับเพื่อนๆ จากทุกวงในการผลักดันความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีน-ไทยและสืบสานความเป็นครอบครัวเดียวกันให้แน่นแฟ้นใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

การประชุมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น2วัน โดยตัวแทนจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ได้ร่วมกันอภิปรายและหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง อาทิ การพัฒนาของสถาบันขงจื่อกับข้อริเริ่ม"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" การสร้างแก่นสารและการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถาบันขงจื่อ รวมทั้งการผลิตครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน เป็นต้น

Suggest To A Friend:   
Print