Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำ
2015/07/02
ในช่วงค่ำของวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภริยา ชู ชิ่งหลิงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำบนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

 

นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภริยา ทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึก คือภาพวาดที่นักเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร  เมืองเหมียงหยาง มณฑล เสฉวน ร่วมกันวาดภาพ เป็นต้น ซึ่งในปีพ.ศ.2551เมืองเหวินชวนสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบภัยแผ่นดินไหว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธรเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านหยวน  และเสด็จฯไปทรงเยี่ยมเยียนโรงเรียนดังกล่าวถึง 2 ครั้ง ซึ่งขณะนี้โรงเรียนแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพจีน-ไทย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระอักษรภาษาจีน มีความหมายว่า "จีนกับไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดี" หวังว่าประชาชนทั้งสองประเทศจะเป็นมิตรกันตลอดไป จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการเขียนพู่กันจีนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพพู่กันจีนในปีพ.ศ.2557

 

ปีนี้เป็นปีที่ประเทศจีนและประเทสไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปี และเป็นโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พระองค์ทรงใส่พระทัยและทรงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ในด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา เป็นต้น นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2524 จนปัจจุบันพระองค์เสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว 38 ครั้ง ครบถ้วนทุกมณฑล ทรงสร้างคุณูปการสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างจีน-ไทยและประชาชนของทั้งสองประเทศ
Suggest To A Friend:   
Print