Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > คำกล่าวท่านเอกอัครราชทูต
คำกล่าวต้อนรับของ ฯพณฯ ลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
2017/08/25

  ยินดีต้อนรับทุกท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

  จีน-ไทยเป็นเพื่อนบ้านอันใกล้ชิด ประชาชนของทั้งเราทั้งสองมีการผูกพันและติดต่อกันมาอย่างลึกซึ้งตั้งแต่โบราณกาล ดังคำกล่าวที่ว่า "จีนไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นเมื่อปีค.ศ.1975เป็นต้นมา รัฐบาลของเราทั้งสองอาศัยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และยาวไกลในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีมาโดยตลอด เพื่อนำความผาสุกและประโยชน์ให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ภายใต้การดูแลโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศและด้วยความพยายามร่วมกัน จีน-ไทยได้เสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างกันอย่างหนาแน่น ผลักดันความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล จนทำให้ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทยได้รับความหมายหรือนัยยะใหม่ของยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายยังคงเสริมสร้างการเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง และดำเนินความร่วมมือในหลายสาขาด้วยความกระตือรือร้น อาทิ การสร้างสรรค์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้น ความร่วมมือด้านกำลังการผลิต ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือEEC เป็นต้น นับเป็นแรงผลักดันใหม่ให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีน-ไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประชาชนและประเทศของเราทั้งสอง โดยจะยืนหยัดวิสัยทัศน์ดังกล่าว ยินดีและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและประโยชน์แก่บุคคลที่เอาใจใส่และสนับสนุนการพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างจีน-ไทยจากทุกวงการด้วยความจริงใจ และให้คำแนะนำและความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์แก่ชาวจีนโพ้นทะเล ชาวไทยเชื้อสายจีน บริษัทหรือองค์การจีน ตลอดจนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง

  ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเอาใจใส่และการสนับสนุนความสัมพันธ์จีน-ไทยและการทำงานของสถานทูตจีน เรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากทุกคุณอยู่เสมอ

H.E.LYU JIAN

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

25 สิงหาคม 2560

Suggest To A Friend:   
Print