Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > ประวัติท่านเอกอัครราชทูต
ประวัติย่อ
2017/11/18

หลวี่ เจี้ยน เกิดเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1969 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1993-1996 เจ้าหน้าที่การทูต กรมเอเชียแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศจีน

1996-1999 เจ้าหน้าที่การทูต Attache เลขานุการตรี สถานทูตจีนประจำอิสราเอล

1999-2003 เลขานุการตรี รองผู้อำนวยการกอง กรมเอเชียแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศจีน

2003-2005 เลขานุการโท เลขานุการเอก สถานทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกา

2005-2008 ที่ปรึกษา กรมบริหารกลาง กระทรวงการต่างประเทศจีน

2008-2011 ที่ปรึกษา อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตจีนประจำประเทศไทย

2011-2013 ที่ปรึกษา รองอธิบดี กรมเอเชียแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศจีน

2013-2016 ข้าราชการระดับรองอธิบดีและอธิบดี กรมบริหารกลาง สำนักนายกรัฐมนตรีจีน

2016-2017 ข้าราชการระดับอธิบดี กระทรวงการต่างประเทศจีน

2017- เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

สถานะ สมรส มีบุตรชาย 1 คน

Suggest To A Friend:   
Print