Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
 ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ภาคเหนือของประเทศไทย
2018/02/24

  ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยมาดาม พานเผิง อุปทูตและภริยาได้ตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางเยือนจังหวัดเชียงราย โดยมีภารกิจดังนี้

  1) ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ ตามคำเชิญของ รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาได้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 จากนั้น ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยนและภริยายังได้ตามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม “นิทรรศการในโอกาสครบรอบ 13 ปีแห่งการก่อตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร” อีกด้วย

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนอกระบบที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในนานาชาติ และยังให้ความสำคัญอย่างมากกับความร่วมมือในประเทศจีน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแรกๆ ของไทยที่จัดตั้งสถาบันขงจื่อและกำหนดให้วิชาภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดทำโดยสถาบันขงจื่อที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนั่นเอง ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทำให้สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลายเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

  ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการจีนและไทย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างจากรัฐบาลจีน มีพื้นที่ก่อสร้าง 1,100 ตารางเมตร โดยก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมซูโจวอันวิจิตรงดงาม ทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “มหาวิทยาลัยท่ามกลางสวนสาธารณะ” ถูกแต่งเติมด้วยองค์ประกอบแบบวัฒนธรรมจีนจนมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการดำเนินงานของสำนักวิชาจีนวิทยาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสบผลสำเร็จจนมีความโดดเด่นอย่างมาก ทั้งนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนมากมาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านภาษา วัฒนธรรม สังคมและการไปมาหาสู่ฉันท์มิตรระหว่างประชาชนของสองประเทศ

  2) ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ ตามคำเชิญของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาได้เดินทางไปยังอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สายตามลำดับ เพื่อตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะปลูกชาน้ำมันบ้านปูนะและศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน คณะได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการวิจัยชาน้ำมันและพืชน้ำมัน พร้อมกับได้ทำความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับพันธ์ชาที่มูลนิธิชัยพัฒนานำเข้ามาจากประเทศจีนเมื่อครั้งไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนเมื่อปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของการเพาะปลูกชาน้ำมันในประเทศไทย ในระหว่างการศึกษาดูงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้นำน้ำมันที่สกัดมาจากชาน้ำมันมาปรุงเป็นอาหารไทยด้วยความตื่นเต้นดีพระทัย และโปรดให้ ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยนและภริยาทดลองชิมอีกด้วย

  ภายใต้การผลักดันและการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตจีน ทำให้โครงการชาน้ำมันของไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยได้นำพันธุ์ชามาจากมณฑลกวางสี มณฑลยูนนาน มณฑลหูหนาน ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงวางแผนพัฒนาพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย และภายใต้การอุปภัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้โครงการนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณผลผลิตชาน้ำมันและพืชน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปี

Suggest To A Friend:   
Print