Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการ หอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 26
2018/01/30

  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 มกราคม ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับเชิญจากหอการค้าไทย-จีนเพื่อเข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 26 นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี

  ประธานหอการค้าไทยจีนและคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 26 รวม 200 กว่าคนได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

  ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีนอีกหนึ่งสมัย พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีนชุดใหม่ และกล่าวอวยพรปีใหม่ตรุษจีนแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้

  ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน กล่าวชื่นชมหอการค้าไทย-จีนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน หอการค้าไทย-จีนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย มีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ไทย-จีนและการสร้างความร่วมมือของทั้งสองประเทศ และหวังว่าหอการค้าไทย-จีนจะใช้โอกาสของการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน แสดงศักยภาพของตนในการผลักดันให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศสู่ระดับที่สูงขึ้นอีกขั้นด้วยแนวทาง 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก แสดงบทบาทของการเป็นแบบอย่างความร่วมมือในแวดวงชาวจีนโพ้นทะเลในไทย ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเล ประการที่ 2 แสดงบทบาทการเป็นผู้นำด้านการค้าพาณิชย์ แสวงหารูปแบบความร่วมมือระหว่างไทย-จีน และมีส่วนร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ “The Belt and Road” ประการที่ 3 แสดงบทบาทในด้านสังคม เผยแพร่วัฒนธรรมจีน ส่งเสริมการรวมชาติจีนเป็นหนึ่งเดียว

  นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน ขอบคุณฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน ที่ได้สละเวลามาร่วมพิธีในวันนี้ ในฐานะประธานหอการค้าไทย-จีนจะไม่ทำให้สถานทูตและคณะกรรมการทุกคนผิดหวัง หอการค้าไทย-จีนจะประสานงานกับสถานทูตอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างกัลยาณมิตรระหว่างไทย-จีนและส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

Suggest To A Friend:   
Print