Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2017/12/20

  วันที่ 20 เดือนธันวาคม เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ทำเนียบรัฐบาล

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนกล่าวว่า ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นต้นมา ได้ส่งเสริมการปฏิรูปภายในประเทศ เสนอยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น และประสบผลสำเร็จที่โดดเด่นในการรักษาความมั่นคงทางการเมือง ความสงบภายในประเสทศ การผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมความสมานฉันท์ของสังคมและด้านอื่นๆ ซึ่งฝ่ายจีนได้ให้ความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน ประเทศจีนและประเทศไทยทั้งสองประเทศกำลังอยู่ขั้นตอนการพัฒนาที่สำคัญ และเผชิญกับโอกาสการพัฒนาที่สำคัญ ในเดือนกันยายนของปีนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่นครเซี่ยเหมิน และได้บรรลุฉันทามติที่สำคัญ ซึ่งมีการบ่งบอกแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองในอนาคต ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายควรจะลงลึกในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา ดำเนินความร่วมมือโดยเน้นการปฏิบัติและเอื้อผลประโยชน์แก่กันให้มีคุณภาพสูงขึ้น

  โครงการรถไฟจีน-ไทยระยะแรกจะจัดพิธีการเปิดงานในวันพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะร่วมงานพิธีเปิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญมากของฝ่ายไทย เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมกรุงเทพแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนได้จัดพิธีเปิดศูนย์ฯ ซึ่งเป็นองค์การแรกที่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนได้จัดตั้งที่ต่างประเทศโดยเน้นการถ่ายโอนเทคโนโลยีเป็นเป้าหมายหลัก ย่อมจะส่งผลต่อความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรจีน-ไทยก้าวหน้าไปอีกก้าวใหม่ ฝ่ายจีนให้ความสำคัญต่อบทบาทของฝ่ายไทยในความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างและความร่วมมือจีน-อาเซียน และยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับฝ่ายไทย เพื่อสร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นในการบรรลุการพัฒนาซึ่งกันและกันแห่งภูมิภาค

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนยังกล่าวอีกว่า ในเดือนตุลาคมของปีนี้ การเปิดประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 19 ได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้เสนอความคิด อุดมการณ์และกลยุทธ์ชุดใหม่ และได้วางแผนการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของประเทศจีนในอนาคต ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมกับฝ่ายไทยเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการบริหารประเทศ เพื่อบรรลุความก้าวหน้าร่วมกัน

  นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเปิดประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 19 และชื่มชมการประสบผลสำเร็จในการพัฒนาของจีน ยินดีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการบริหารประเทศ และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ของจีนในการแก้ไขปัญหาความยากจน ท่านกล่าวว่า ฝ่ายไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับประเทศจีน ยืนยันนโยบายจีนเดียวอย่างเสมอมา สนับสนุนนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและ Made in China 2025 ฝ่ายไทยยินดีที่จะร่วมกับฝ่ายจีนในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว การค้าด้านสินค้าเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นต้น ฝ่ายไทยยินดีต้อนรับวิสาหกิจจีนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย ฝ่ายไทยยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับฝ่ายจีน เพื่อยกระดับความสัมพันธ์จีน-อาเซียนและความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

Suggest To A Friend:   
Print