Home > คอลัมน์ท่านเอกอัครราชทูต > กิจกรรมท่านเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตหลู่ย์เข้าเยี่ยมคารวะ นางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2017/11/06

  วันที่ 3 พฤศจิกายน เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนเข้าเยี่ยมคารวะนางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดในการผลักดันความร่วมมือการท่องเที่ยวจีนไทย

  เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนกล่าวว่าหลายปีที่ผ่านมา ความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวจีนไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก ปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวประเทศสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ คาดว่าสูงถึง 9.5 ล้านคน ฝ่ายจีนขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ใช้ความพยายามในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการท่องเที่ยวใหม่ๆ ปรับปรุงการให้บริการท่องเที่ยว สร้างหลักประกันคุ้มครองสิทธิ์อันชอบธรรมของนักท่องเที่ยวและความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ขยายตลาดการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่าย เชื่อมั่นว่าอนาคตแห่งความร่วมมือการท่องเที่ยวจีนไทยจะสดใสและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

  นางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด ฝ่ายไทยให้ความสำคัญและผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวไทยจีนมาโดยตลอด ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” และหวังว่าใช้โอกาสนี้ร่วมมือกับฝ่ายจีนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ฝ่ายไทยยินดีร่วมมือกับฝ่ายจีนขยายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ และให้บริการที่มีคุณภาพและสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน

Suggest To A Friend:   
Print